संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार सहित मानिस पक्राउ(2077-12-11)