संरक्षित वन्यजन्तु चरिबाघको छाला (आखेटोपहार) सहित मानिस पक्राउ (2077-09-20)