ठगी सम्बन्धी कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ (2077-09-13)