संरक्षित सरिसृप जिवितै सुनगोहोरो उद्दार एवं वन्यजन्तुको आखेटोपहार सहित मानिसहरु पक्राउ (2077-09-01)