पेट्रोल टैंकरमा फल्स चेम्बर बनाई ठगी गर्ने उपर अनुसन्धान अगाडी बढाइएको (2077-08-14)