संरक्षित वन्यजन्तु सालकको खपटा सहित मानिसहरु पक्राउ (2077-06-28)