अबैध अन्तराष्ट्रिय कल बाईपास (Illegal VOIP) मा संलग्न पक्राउ(2077-04-13)