करणी सम्बन्धी कसूर समेतका फरार आरोपी पक्राउ (2077-03-19)