वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाहरुमा कसुरदार पक्राऊ(2076-10-26)