खोटा मुद्रा बनाई कारोबार गर्ने समूह पक्राउ (2076-09-24)