संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार (छाला) सहित मानिसहरु पक्राउ (2076-07-18)