९२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी ब्यक्तिको नाममा प्रमाण पूर्जा बनाएको लिखत सम्बन्धी कसूर (2076-06-08)