Fraud Plastic Magnetic Card हरुको प्रयोग गरि ATM बाट पैसा निकाल्ने प्रकाउ(2076-03-06)