संरक्षित वन्यजन्तु कस्तुरीको वीना जस्तो बस्तु सहित मानिसहरु पक्राउ (2076-01-30)