भ्रष्ट्राचार (अनियमितताहरु) गरेको कसूरमा फरार रहेका पूर्व गाबिस सचिव पक्राउ (2076-01-19)