संरक्षित वन्यजन्तु कस्तुरीको वीना र हात्तीको दाह्रा सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-12-28)