विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसूरमा फरार रहेका ब्यक्तिहरु पक्राउ (2075-12-27)