अबैध अन्तराष्ट्रिय कल बाईपास (Illegal VOIP) मा CIB को छापा(2075-10-09)