संरक्षित पंक्षी लाटोकोसेरो उद्दार गरी ओसार पसारमा संलग्न मानिसहरु पक्राउ (2075-09-11)