संरक्षित वन्यजन्तु बाघको छाला सहित मानिसहरु पक्राउ(2075-08-25)