संरक्षित वन्यजन्तुको छाला सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-07-29)