संरक्षित वन्यजन्तु चितुवाको छाला सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-06-29)