सालकको छाला सहितको खपटा सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-06-26)