वन्यजन्तुको दाह्रा र नङ्ग्रा सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-04-30)