जिवित सालक उद्दार गरी खरिद बिक्री गर्ने पक्राउ (2075-03-22)