अबैध अन्तराष्ट्रिय कल बाईपास (Illegal VOIP) मा CIB को छापा (2075-03-19)