पथ प्रर्दशक हुन नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गर्नेहरू पक्राउ(2075-03-08)