सरकारी कोटामा कोरिया पठाई दिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ (2075-02-30)