प्राचीन मुर्ति तथा धातु जन्य सामानहरूको अवैध बिक्री बितरण गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ (2075-01-23)