संरक्षित वन्यजन्तु कस्तुरीको वीना सहित मानिस पक्राउ (2074-10-18)