अनाधिकृत रूपमा चिकित्सकीय कार्य गरी ठगी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ (2074-10-17)