नक्कली सरकारी कागजात तथा शैक्षिक प्रमाण-पत्रहरू बनाउने गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ (2074-09-02)