अवैध Bitcoin कारोवार गर्ने ७ जना व्यक्तिहरू पक्राउ (2074-06-20)