नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर घटनाका थप व्यक्तिहरू पक्राउ(2074-06-06)