मृत सालक र संरक्षित वन्यजन्तुको छाला सहित मानिसहरु पक्राउ (2074-04-04)