अबैध अन्तराष्ट्रिय कल बाईपासमा CIB को छापा, संचालक पक्राउ(2074-01-07)