अबैध अन्तराष्ट्रिय कल बाईपासमा CIB को छापा, एक पक्राउ(2073-12-21)