हाब्रे (Red Panda) को छाला र भालुको पित्त सहित मानिसहरु पक्राउ (2073-08-01)