CIB को नाममा ठगी गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू पक्राउ (2072-12-02)