अबैध अन्तराष्ट्रिय आगमन कल बाईपासमा CIB को छापा (2072-11-30)