''हाब्रे (Red Panda) को छाला सहित मानिसहरु पक्राउ (2072-11-23)