संरक्षित वन्यजन्तु सालकको खपटा (आखेटोपहार) सहित मानिसहरु पक्राउ (2078-04-31)