संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार सहित मानिसहरु पक्राउ (2078-03-25)