संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार सहित मानिसहरु पक्राउ(2078-01-13