शैक्षिक प्रमाण पत्र किर्ते गर्ने डाक्टर पक्राउ (2078-01-06)