संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार सहित मानिसहरु पक्राउ (2077-12-23)